هوای آلوده

همانگونه که تمدن و عوارض ناشی از آن دامن گیر غذا، آب و نحوه زندگی ما گردیده هوای کره زمین نیز از عارضه انواع آلودگی‌ها در امان نمانده. همانگونه که آب رودخانه‌ها و دریاها تبدیل به فاضلاب و محل دفن مواد شیمیایی بازمانده از کارخانه‌های شیمیایی و اتمی و غیره گردیده به همانگونه آسمان ما نیز مدفن دود و گازهای سمی حاصله از ماشینها، هواپیماها، کارخانه‌ها، آتش زدن زباله‌ها، سم‌پاشی‌ها و… گردیده. براستی که تکنولوژی و رشد نامحدود سرمایه‌داری، جهان ما را برای زیستن نامناسب کرده و هرروز بردامنه این تجاوز بی‌رویه به شرایط طبیعی که برای زیست ما و موجودات دیگر این کره خاکی مورد نیاز می‌باشد اضافه می‌گردد.
هوای آلوده بیماری زاست. به هوش باشیم که نوع زندگی ما و انتخابهای روزمره‌مان چه تأثیری بر سلامت ما و کره زمین می‌گذارد.

رفتن به صفحه اول

Share on Facebook