چند شعر از «بابک وکیلی»

با چشم بسته شاهد احوال خویش باش
در لحظه زندگی کن و هر لحظه بیش باش
آزاد از فضای پر تنش و نوش و نیش باش
آگاه بر وجود و به هوش و به پیش باش

او که فکرش منقطع شد از تمام چیزها
یا نشد غمگین و شاد از راه و افت و خیزها
او که بگذشت از خود و خود را فرامُش کرد و رفت
وصل منبع گشت و جوشاند از درون، کاریزها

2020-12-09 11.28.18

2020-12-09 11.28.26

Share on Facebook