شعری زیبا از طرف بینندگان سایت

در گرگ و میش حادثه گم شد پگاه ما
شیطان نشست جای خدا در نگاه ما
از خویش خود جداو خدارا ب جستجو
کژ راهه، راست کی شود از اشک و آه ما؟
………………
ابلیس گونه باغ هوس را قدم زدیم
نظم جهان و رسم طبیعت  ب هم زدیم
نقاشِ ذهنِ مکرو فسونسازِ خود شدیم
هر نیک و بد ب دفتر عالم قلم زدیم
سنگین دلانه کشتن موجود زنده را
با نام دین و عشق و شفاعت رقم زدیم
شیطان زراه ذائقه مارا فریب داد
بر خود ستم نموده و از عشق دم زدیم!

با سپاس
محمود کریمی نیا« کریما یزدی»
کرج

Share on Facebook