مصاحبه های ویدئویی

فایلهای ویدئویی


حضور دکتر زرین آذر در برنامه نوبت شما تلویزیون بی بی سی فارسی(یکشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰)


بخش اول مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون جهانی سوپریم مستر در رابطه با گیاهخواری و خام گیاهخواری (شهریور ماه ۱۳۸۹)

بخش دوم مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون جهانی سوپریم مستر در رابطه با گیاهخواری و خام گیاهخواری (شهریور ماه ۱۳۸۹)

 

مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون صدای امریکا (بهمن ماه ۱۳۹۱)

 

فایلهای صوتی

pic

فایل صوتی سخنرانی دکتر زرین آذر در همایش خام گیاهخواری در تهران ( ۲۷ آبان ۱۳۹۴)

حضور دکتر زرین آذر در برنامه نوبت شما تلویزیون بی بی سی فارسی(یکشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰)

بخش اول مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون جهانی سوپریم مستر در رابطه با گیاهخواری و خام گیاهخواری (شهریور ماه ۱۳۸۹)

بخش دوم مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون جهانی سوپریم مستر در رابطه با گیاهخواری و خام گیاهخواری (شهریور ماه ۱۳۸۹)

 

voa_Cancer

مصاحبه دکتر زرین آذر با تلویزیون صدای امریکا : علل گسترش سرطان در ایران (۲۸مرداد۹۵) 

Share on Facebook