۴۲۲: روش اندازه گیری ب۱۲ خون

خانم دکتر درود
سوال: آیا روش اندازه گیری ب۱۲ خون در حال حاضر درست است ؟
چراکه زنده خواران در آزمایش خون کمبود نشان میدهند ولی علائم کمبود ندارد؟
سوال: اگر فضای اندکی برای کشت داشته باشیم کدام گیاهان بیشترین ذخیره ب۱۲ را دارند وبرای کشت درفضای کم مناسبترند؟
سپاس

.
.
.
.
پاسخ
.
.
.
.
در مورد ویتامین ب ۱۲
روش اندازه گیری ب۱۲ خون بهترین راه برای اندازه گیری نیست. بهترین روش اندازه گیری متیل مالونیک اسید ِ ادرار و اگر در دسترس نبود متیل مالونیک خون است به همراه هوموسیستئین خون
ایندو بهترین روش اندازه گیری میزان ب ۱۲ و تشخیص کمبود آن در بدن هستند
گیاهان فاقد ویتامین ب ۱۲ هستند . ویتامین ب ۱۲ توسط باکتریها در روده ی گیاهخواران ساخته شده در بافتهای حیوانی و در کبد ذخیره گردیده از طریق مصرف مواد حیوانی به بدن میرسد. در گذشته البته که خاک و همچنین روده ی انسان این چنین از نظر باکتریها دچار کمبود و عدم تعادل نبود انسان با مصرف گیاهان طبیعی و ارگانیک مقدار لازم از باکتریها و ب ۱۲ را دریافت میکرد. امروز به دلیل استریل بودن خاک (مصرف حشره کشها و مواد دفع آفات) و همچنین استریل شدن روزافزون زندگی انسانها تنها منبع مورد اطمینان برای دریافت ویتامین ب ۱۲ مکمل است. گفته میشه که جلبکهایی مانند اسپیرولینا و یا گیاهان دریایی دارای ب ۱۲ هستند ولی اینها منابع قابل اطمینان نیستند
مکمل هم باید بصورت قرص زیر زبانی و یا قطره باشد. آنهم از نوع متیل کوبالامین و نه سیانو کوبالامین
ب ۱۲ تزریقی هم ماهی یکبار روش قابل قبولی است

Share on Facebook