۸۲: آیا مصرف روغن با سالاد لزومی دارد

آیا باید همراه با سالاد روغن‌هایی مثل روغن زیتون استفاده شود؟ (گفته می‌شود روغن باعث جذب بیشتر مواد مغذی سبزیجات می‌شود)

سبزیجات به خودی خود قابل جذب بوده نیازی به عامل دیگری مثل روغن زیتون برای جذب شدن ندارند. سبزیجات را باید خوب جوید تا سلولهای آن توسط دندانها خرد شده و مواد مفید آنها آزاد شوند. خوب جویدن به هضم و جذب سبزیجات و بطور کلی تمام مواد غذایی دیگر کمک می‌کند.

Share on Facebook