۶۶: غذای پخته و اسیدی شدن محیط داخلی بدن

خانم دکتر آیا غذاهای پخته خون را اسیدی می‌کنند؟ آیا غذاهای پخته هم همانقدر به استخوان‌ها و دندان‌ها آسیب می‌زنند که گوشت و لبنیات؟

بله درست است. غذاهای پخته نسبت به غذاهای خام باعث اسیدی شدن محیط داخلی بدن می‌شوند. هرچند این مسئله هم مطلق نبوده بستگی به نوع غذای مصرفی دارد بطور مثال کسی که سبزیجات اندکی حرارت داده شده مصرف می‌کند داراری خون قلیایی‌تری است نسبت به کسی که در رژیم خام‌خواری خود از مواد چربی فراوان استفاده می‌کند. همه چیز بطور نسبی و در شرایط خاص خود قابل بحث و بررسی می‌باشد و هیچ چیز مطلق نیست. پرخوری و مصرف کالری زیاد بدن را اسیدی می‌کند . صرفنظر از اینکه شخص خام خوار یا پخته خوار است. خواب اندک و ناکافی، استرس زیاد، فکر و درون ناراحت و مشوش در بدن محیط اسیدی ایجاد می‌کند صرفنظر از اینکه شخص خام‌خوار هست یا نه. ولی در کل بله با شما موافقم غذاهای پخته نسبت به نوع خام خون بدن را اسیدی می‌کنند.
موفق باشید سوالاتتان دانشمندانه است و دقیق

Share on Facebook