۳۶۷: چگونه با خام گیاه خواری عفونت حاد پروستات را درمان کنیم؟

چگونه با خام گیاه خواری عفونت حاد پروستات را درمان کنیم؟

___________________________

پاسخ:

بسته به شدت ٬ طول زمان ٬ سابقه ی عفونت و سن و وضعیت شخص داره ولی بطور کلی با خامگیاهخواری بعد از مدت کوتاهی علایم بهبود احساس شده با ادامه ی خامگیاهخواری مشکل عفونت برطرف خواهد گردید .

Share on Facebook